CIBA HDO TURBO 40/50 (API CF-4/SJ) – Dầu Động Cơ Diesel