CIBA HDO TURBO 40/50 (API CI-4/SN) – Dầu Động Cơ Diesel